Trases noteikumi

 


Biķernieku trases teritorijas izmantošanas noteikumi

 

Biķernieku kompleksās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi

I. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka nacionālās sporta bāzes “Biķernieku kompleksā sporta bāze” teritorijas (turpmāk – BKSB teritorija) izmantošanas kārtību, tās apmeklētāju tiesības un pienākumus.

 

 1. Noteikumi piemērojami visā BKSB teritorijā, kas atrodas Sergeja Eizenšteina ielā 18, Rīgā, LV-1079 un aptver zemesgabalus ar kadastra Nr. 0100 092 2135, Nr. 0100 122 0320, Nr. 0100 122 2080, Nr. 0100 122 0281 un Nr. 0100 122 0329, un tajā esošos infrastruktūras objektus – sacīkšu trases un citas sporta infrastruktūras būves, marķētas velo trases un skriešanas takas, ierīkotas atpūtas zonas u.c. objektus.

 

 1. BKSB teritorijā esošās sacīkšu trases un stadions (turpmāk – BKSB trases) ir paaugstinātas bīstamības objekti, kuros treniņu un sacensību laikā to organizators nes pilnu atbildību par treniņu procesu un tā drošību.

 

 1. BKSB teritorijā tiek veikta videonovērošana, kuras mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

 

 1. Ikviena BKSB teritorijas apmeklētāja pienākums pirms apmeklējuma vai pasākumiem iepazīties ar šiem Noteikumiem. Noteikumi ir saistoši visiem BKSB apmeklētājiem. To nezināšana neatbrīvo apmeklētāju no atbildības pārkāpumu izdarīšanas gadījumos.

 

 1. Noteikumi ir izvietoti BKSB teritorijā, biroja ēkā Sergeja Eizenšteina ielā 16, Rīgā, LV-1079, un BKSB mājaslapā internetā www.bksb.lv.

 

 1. Sporta un publisku pasākumu rīkotāju un/vai BKSB teritorijas ēku un būvju nomnieku tiesības, pienākumus un prasības nosaka līgumā par BKSB teritorijas izmantošanu.

 

 1. Maksas pakalpojumi BKSB tiek sniegti saskaņā ar CSDD valdes apstiprinātu cenrādi.

 

 1. Informāciju par BKSB teritorijā notiekošajiem pasākumiem un trašu pieejamību publicē BKSB mājaslapā internetā www.bksb.lv sadaļā “Kalendārs”.

 II. BKSB teritorijas izmantošanas noteikumi

 

 1. BKSB teritorija ir atvērta katru dienu no plkst. 06.00 līdz plkst.23.00..

 

 1. BKSB pasākumu norises laikā vai atsevišķos gadījumos, kādu citu īpašu apstākļu dēļ (piemēram, citi pasākumi, remontdarbi, u.tml.), BSKB teritorijas apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts.

 

 1. BKSB teritorijā atļauts iebraukt tikai CSDD transportlīdzekļiem un operatīvo dienestu transportlīdzekļiem. Citi transportlīdzekļi BKSB teritorijā drīkst iebraukt tikai tam paredzētās vietās un ar speciālām BKSB administrācijas vai pasākuma organizatora atļaujām.

 

 1. Sacensību un treniņu laikā skatītāji drīkst atrasties tikai tribīnēs vai skatītājiem speciāli paredzētās vietās.

 

 1. Katrs BKSB teritorijas apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par savu veselības stāvokli un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.

 

 1. Nepilngadīgas personas drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus BKSB teritorijā tikai pilngadīgu personu (piemēram, treneru vai vecāku) uzraudzībā. Par nepilngadīgu personu atrašanos un drošību BKSB teritorijā atbild vecāki vai citas par viņiem atbildīgās personas.

 

 1. Personas, kuras trenējas individuāli, pašas ir atbildīgas par savu drošību un sporta inventāra pareizu un drošu izmantošanu.

 

 1. Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām un CSDD neuzņemas materiālo atbildību par BKSB teritorijā atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā atstāto transportlīdzekli.

 

 1. BKSB trases, citas sporta infrastruktūras būves, marķētās velo trases un skriešanas takas, ierīkotās atpūtas zonas u.c. objektus drīkst izmantot tikai tiem paredzētajiem mērķiem.

 

 1. Apmeklētāju pienākums ir ievērot vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas, kā arī rūpēties par tīrību un kārtību.

 

 1. Apmeklētāju pienākums ir ievērot trašu marķējuma, brīdinājuma un norāžu zīmes.

 

 1. Apmeklētājiem jāievēro BKSB, par pasākumu atbildīgo personu, apsardzes darbinieku un policijas darbinieku prasības.

 

 1. Pasākumu laikā pasākumu organizatoriem jānodrošina šo Noteikumu, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma, kā arī visu citu saistošo normatīvo aktu ievērošana un sabiedriskā kārtība. Pasākuma laikā pasākumu organizatori ir atbildīgi par dalībnieku un apmeklētāju drošību.

 

 1. Par Noteikumu pārkāpumiem apmeklētājiem ir pienākums ziņot BKSB administrācijai (BKSB Birojā vai zvanot pa tālruni: 25714991 vai 29102139).

 

III. Ierobežojumi

 

 1. BKSB teritorijā aizliegts:

24.1. traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;

24.2. ienest, lietot un atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Alkohola lietošanas aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad alkoholiskie dzērieni tiek tirgoti BKSB teritorijā publisku pasākumu laikā;

24.3. izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

24.4. izvietot, rakstīt un izteikt personu cieņu, nacionalitāti un  kultūru aizskarošus, necenzētus vārdus un saukļus;

24.5. ar vārdiem vai fiziski aizskart sacensību, treniņu, publisku pasākumu dalībniekus, tienešus, BKSB darbiniekus un citus apmeklētājus, kā arī traucēt pasākumu un treniņu norisi;

24.6. sporta un publisko pasākumu laikā radīt skaņas, skaņu efektus, kas traucē atbildīgo personu (piemēram, tiesnešu) darbu, dalībniekus, apmeklētājus un pasākumu norises gaitu;

24.7. ienest priekšmetus (piemēram, ieročus, munīciju, sprāgstvielas) un vielas, kuras var apdraudēt  apkārtējo dzīvību un veselību;

24.8. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas izstrādājumus bez iepriekšējas saskaņošanas ar BKSB administrāciju;

24.9. ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tām līdzīgus priekšmetus bez iepriekšējas saskaņošanas ar BKSB administrāciju;

24.10. bojāt vai pārvietot trašu marķējuma, brīdinājuma un citas informatīvās zīmes;

24.11. bojāt BKSB teritorijā esošo aprīkojumu, iekārtas un inventāru, vai citus sabiedriskās lietošanas objektus vai izmantot tos neatbilstoši paredzētajiem mērķiem;

24.12. patvaļīgi iekļūt BKSB trašu tribīnēs un citos infrastruktūras objektos, ja tie nav atvērti publiskai piekļuvei;

24.13. kāpt vai lēkāt pa tribīņu krēsliem, likt kājas uz krēslu atzveltnēm vai norobežojošām margām;

24.14. apmeklētājiem, kas nav tieši iesaistīti treniņu vai sacensību procesā, aizliegts treniņu vai sacensību laikā atrasties trasē vai šķērsot to;

24.15. bez saskaņošanas ar BKSB administrāciju veikt BKSB teritorijā komercdarbību;

24.16. rīkot erotiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura pasākumus, pasākumus, kas saistīti ar nesamērīgi augstu, nekontrolētu risku personu veselībai un dzīvībai;

24.17. vest pastaigā suni bez pavadas.

 

IV. Rīcība ārkārtas situācijās

 

 1. Ārkārtas situācijā apmeklētāja pienākums ir:

25.1. nekavējoties par notikušo paziņot BKSB darbiniekiem vai pasākuma organizatoram un nepieciešamības gadījumā izsaukt operatīvos dienestus;

25.2. sekot BKSB darbinieku, pasākuma organizatora vai operatīvo dienestu norādījumiem.

 

V. Noslēguma jautājumi

 

 1. Noteikumu pārkāpuma gadījumā BKSB darbiniekiem vai par pasākuma norisi atbildīgajām personām, ir tiesības apmeklētāju izraidīt vai neielaist BKSB teritorijā, vai arī nodot apsardzes, valsts vai pašvaldības policijas darbiniekiem.

 

 1. Pārkāpumu gadījumā apmeklētājam bez ierunām, nevilcinoties jāpakļaujas BKSB darbinieku, par pasākuma norisi atbildīgo personu un/vai policijas prasībām.

 

 1. Par kaitējumu, kas nodarīts apmeklētāja rīcības rezultātā, neievērojot Noteikumus, BKSB darbinieku vai par pasākumu atbildīgo personu norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, apdraudot savu vai citu apmeklētāju veselību un dzīvību, atbild pasākuma organizators, ja kaitējums nodarīts pasākuma laikā, un persona, kas kaitējumu nodarījusi.

 

 1. Ja apmeklētāja rīcības rezultātā CSDD tiek radīti materiāli zaudējumi, apmeklētāja pienākums ir atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

 

 

 

 

Biķernieku kompleksā sporta bāze 
S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-1079 

Tālr: +371 67025800 
E-pasts: info@bksb.lv 

e-adrese E-adrese

 

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Reģ. nr.: 40003345734 
S.Eizenšteina iela 6, , Rīga, LV-1079 
AS Swedbank Konts: LV92HABA0551029752626